KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Omnigen Tıbbi Ürünler Anonim Şirketi (“Omnigen A.Ş.”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileri İşleme Yöntemi ve Amacı

 

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Omnigen A.Ş. tarafından; iş başvuru formları, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, açık pozisyonlara uygun adayların yerleştirilmesi, iş başvurularının alınması, iş sözleşmesinin ifası, çalışan/stajyer aday süreçlerinin yürütülmesi, işe alım faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi, eğitim, etkinlik, seminer vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, çalışan/stajyer ve adaylara ilgili mevzuat kapsamında sağlık, tıbbi teşhis, bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, çalışan hak ve menfaatlerinin belirlenmesi, çalışan/stajyer ve adayların yetkinliklerinin tespit edilmesi, gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi çerçevesinde 6698 sayılı  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, ilgili mevzuatlar kapsamında SGK, İŞ-KUR vb. yasal mercilere, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi amacıyla iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, işyeri bina yönetimine, eğitmenlere, yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Omnigen A.Ş., yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte  ve  işlemektedir.  Bu  bağlamda Omnigen A.Ş.’in  sizlerle  ilgili  olarak  işlediği  veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 

 • Kimlik bilgisi (İsim soyisim, T.C.Kimlik numarası, fotoğraf, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali
 • İletişim bilgisi (Adres, Telefon, E-mail Adresi)
 • Eğitim(Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, not ortalaması)
 • Lisans bilgisi (Lisans türü, lisans numarası, lisansı veren kurum, alınan tarih)
 • Mesleki Deneyim bilgisi (istihdam yeri, pozisyon, pozisyon değişimi, sorumluluklar, hizmet süresi, kariyer belirleme, terfi tarihi)
 • İşle ilgili eğitim bilgileri ve gelişme planları (tamamlanan eğitimler, v.s.)
 • Yabancı dilde uzmanlık (dil türü, test adı, test tarihi, derece veya puan, geçerlilik tarihi)
 • Askerlik hizmeti  ile  ilgili  bilgiler 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

Özel nitelikli kişisel veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler olup, Özgeçmişinizde  bu bilgilerin yer alması halinde Omnigen A.Ş. tarafından en hassas şekilde korunacak ve ancak Kanun’da imkan verilen hallerde işlenebilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda değilsiniz; bu yöndeki soruları yanıtlamayabilir ya da sisteme yüklediğiniz özgeçmişinizde yer vermeyebilirsiniz. Ancak özel nitelikli kişisel verilerinizi Omnigen A.Ş. ile paylaşmanız halinde, bu verilerin pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, yasal düzenlemeler kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması, işyerinde gerekli sağlık ve iş güvenliği hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla kullanılmasına ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kılınmış kişi ve kurumlara aktarılmasına açık rıza vermektesiniz.

 

Üçüncü Kişilere İlişkin Bilgiler

 

Özgeçmişiniz ile ilettiğiniz aile, referans gibi üçüncü kişilere ait kişisel verilere ilişkin Kanun’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza temin etme yükümlülüğü vb. her türlü yükümlülük tarafınıza ait olup, Omnigen A.Ş.  bu bilgileri yalnızca bu metinde belirtilen sebeplerle kullanacak ve gizlilik esaslarına uygun şekilde saklayacaktır.

 

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Omnigen A.Ş.  tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Omnigen A.Ş., çalışan adaylarının kişisel verilerini işe alma değerlendirmesinin yapılıp sonuçlandırılmasından sonra çalışan adayı işe alınmamış ise 6 ay sonra belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

 

Omnigen A.Ş., Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

Omnigen A.Ş.,  elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

Veri Güvenliğine ilişkin önlem ve taahhütlere  ilişkin detaylı bilgilere www. ……………com adresinde yer alan Omnigen Tıbbi Ürünler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir

 

Kanun ve İlgili Mevzuat  Kapsamındaki Haklar

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları şunlardır;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları.

 

Veri sahibi tarafından yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerin Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok.Alparslan İş Merkezi No:27 B Blok Güngören/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da elektronik posta adresi aracılığı ile info@omnigen.com.tr com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Omnigen A.Ş.’nin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Omnigen A.Ş., talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.